• img-book

    Heikel Kchouk

ISBN: 978-9938-940-22-0
Catégories : ,

الموسيقى العسكريّة التركيّة

De: Heikel Kchouk

هـذا الكتـاب هـو مثـرة جهـد وبحـث اسـتغرق ٔاكـر مـن عـرة سـنوات. وهـو باألسـاس كتـاب موسـيقي ذو صبغـة علميـة، حيـث جـاء هـذا العمـل يف مأيتـي وسـبعني صفحـة تقريبـا وقـد صـ ّدر مـن قبـل السـ ّيد الباجـي قأيـد ال ّسـبيس رٔييـس الجمهور ّيـة التونسـ ّية واملوسـيق ّي واملٔولّـف الـر ّيك قـديس ٔارغونـار (Kudsi Erguner). وقـد اكتـى صبغـة ٔاكادمي ّية علمّيـة مـنخـالا ملنهـج الّـذي اعتمدنـاه يفتقد يـممختلـفاألعـالاملوسـيقّية،وهـومسـاهمةمتواضعـةيفحفـظ الـّراثالّثقـايفّاملوسـيقّياملتمّثـليفجملـةمـناملٔولّفـاتاآلالتّيـةالركّيـة.وينـدرجهـذااملـروعالّثقـايفّضمـنتجربـة فن ّيـة ثقاف ّيـة واعـدة تهـدف ٕاىل ٕايصـال املد ّونـات املوسـيق ّية الرك ّيـة حسـب خصوصياتهـا اللّحن ّيـة واإليقاع ّيـة واألدأي ّيـة
حسـب مـا ورد يف ال ّتسـجيات ال ّصوت ّيـة األصل ّيـة.


Flipbook ⤴
Format : 21×31 cm
Parution : 2018
Genre : Beau livre
Pagination : 276
Langue : arabe

80.000د.ت

Auteur
avatar-author
ولـد ال ّدكتـور هيـكل كشـك سـنة 1955 بتونـس، وترعـرع يف كنـف عأيلـة مولعــة باملوســيقى ٕاذ ٔا ّن والــده ٔا ّدى يف ٔاواخــر األربعينــات ٔاغــان مــن تلحــني صديقــه األســتاذ صالــح املهــدي واألســتاذ قــ ّدور الــ ّراريف، ٔا ّمــا والدتــه فقــد د ّرســت يف ٔاوأيــل الســ ّتينات نظر ّيــة املوســيقى باملعهــد الوطنــ ّي للموســيقى بتونـس. وٕاىل جانـب تح ّصلـه عـى شـهادة ال ّدكتـوراه يف الطـ ّب تح ّصـل ال ّدكتـور هيـكلكشـكعـىالّديبلـومالوطنـّيللموسـيقىالعربّيـةوكذلـكعـىشـهادتني Berklee College of Music,( منحتـا مـن معهـد بـاركيل للموسـيقى ببوسـطن Boston) وهـو ٔاكـر معهـد للموسـيقى املعـارصة يف العـامل وواحـد مـن ٔاكـر املعاهــد الخا ّصــة للموســيقى بالواليــات امل ّتحــدة األمريك ّيــة. قــام ال ّدكتــور هيــكل كشــك ســنة 2016 بتســجيل قــرص مضغـوط بٕاسـطنبول (Istanbul) يحتـوي عـى تاحينـه وقـد شـارك يف العـزف ثلّـة مـن ٔاشـهر العازفـني األتـراك.
Books of Heikel Kchouk
A propos de ce livre
Informations

ISBN: 978-9938-940-22-0
Éditeur: Éditions Nirvana
Date de publication: 2018
Nombre de pages: 276

“الموسيقى العسكريّة التركيّة”

Pas d'avis actuellement