Author avatar
Jalloul Ridene

جلــول ريــدان ٔاصيــل مدينــة منــزل متيــم متحصــل علــى شــهادتي التبريــز والدكتــورا يف التاريــخ املعاصــر. صــدر لــه كتــاب « حســن حســني عبــد الوهــاب 1883/1968 » عــن دار نيرفانــا. نشــر عديــد املقــاالت يف الصحــف واملجــات H. H. Abdel Wahab : Homme de Lettres, Revue d’Histoire : منهــا Maghrébine وحســن حســني عبــد الوهــاب والثقافــة التونســية مــن خــال كتــاب «الورقــات»، مجلــة ٔاكادميــي

Autre Auteur